Informații Publice


I. Prezentare cadru institutional 

 

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

• Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

• Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

• Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

• Legea nr. 227/2015 consolidata privind Codul fiscal

• Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii

• Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

• Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

• Hotărârea Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază

• Hotărârea Guvernului nr. 763/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului • Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

1.2 Conducerea

1.3 Regulament de organizare și funcționare

1.4 Organigrama instituției

1.5 Carieră

 

- Anunț concurs - Director general adjunct gradul II 

- Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisă

 

 

Anunț concurs - post Muncitor Formație Tehnică și logistică scenă; Operator sunet; Muncitor calificat (electrician)

- Rezultate selectie dosare

- Rezultate proba scrisă și practică Muncitor calificat (electrician)

Rezultate proba scrisă și practică M.a.s.i.s.c și Operator sunet

- Rezultate interviu

Rezultate finale

 

 

- Regizor scenă (MG) treapta I în cadrul compartimentului Regizorat scenă – 1 post

- Muncitor calificat (lăcătuș mecanic) treapta I în cadrul compartimentului Situații de urgență – 2 posturi

- Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (electrician iluminare scenă) treapta I în cadrul Formației Tehnică și logistică scenă– 1 post

- Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (croitor) treapta I în cadrul Serviciului Producție – 1 post

- Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte (lăcătuș mecanic) treapta I în cadrul Serviciului Producție – 1 post

- Recuziter treapta I cadrul Formației Tehnică și logistică scenă – 1 post

- Șef birou gradul II cadrul Biroului Juridic-resurse umane – 1 post

- Director general adjunct gradul II - 1 post

​- Rezultate selectie Dosare

Rezultate proba scrisă

Rezultate finale

  

• Anunț concurs - post Actor & Șef serviciu artistic

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba practică și proba scrisă

• Rezultate finale

 

• Anunț concurs - post Secretar Artistic

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate interviu

• Rezultat final

 

Anunț concurs

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate interviu - post Referent Resurse Umane

• Rezultate interviu - post șef serviciu producție, șef birou financiar- contabil, economist, referent marketing, m.a.s.i.s.c, recuziter

• Rezultate finale - post șef serviciu producție, șef birou financiar- contabil, economist, referent marketing, m.a.s.i.s.c, recuziter

Anunț concurs Director Artistic

• Rezultatele selecției dosarelor - post Director Artistic

• Rezultate proba scrisă - post Director Artistic

• Rezultate interviu - post Director Artistic

• Rezultat final - post Director Artistic

• Anunț concurs Referent Achiziții Publice

• Rezultatele selecției dosarelor - post Referent Achiziții Publice

Barem proba scrisă - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate proba scrisă - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate interviu - post Referent Achiziții Publice

• Rezultat final - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate concurs

 

 

 

 

1.6 Programe și strategii

1.7 Rapoarte și studii

 1.7.1 Rapoarte

 

 Proiect de Management

Anexa 1

Anexa 2

 

 • Raport Audit 2015

 • Raport Audit 2016

 • Raport de activitate 2016

 • Raport de activitate 2017

Anexa A2 - repartizare trimestre finala 2016

Anexa A2 - fila plan finala 2016

Anexa voluntari

 • Raport de activitate 2018

 

 1.7.2 Studii

 

II. Informații de interes public

 

2.1 Solicitări

 

• Legea nr. 544/2001 

• HG nr. 123/2002

 

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget

 

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2016

• Buget aprobat pe anul 2017

Execuție bugetară - venituri 31.12.2015

Execuție bugetară - venituri 30.06.2016

Execuție bugetară - venituri 30.09.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 31.12.2015

Execuție bugetară - cheltuieli 31.03.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 30.06.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 30.09.2016

• Execuție bugetară - ianuarie 2017

 Execuție bugetară - februarie 2017

• Execuție bugetară - martie 2017

• Execuție bugetară - aprilie 2017

• Execuție bugetară - mai 2017

• Execuție bugetară - iunie 2017

• Execuție bugetară - iulie 2017

• Execuție bugetară - august 2017

• Execuție bugetară - septembrie 2017

• Execuție bugetară - octombrie 2017

• Execuție bugetară - noiembrie 2017

 Buget final 2017

 

2.4 Bilanț

 

Bilanț 31.12.2015

Bilanț 30.06.2016

Bilanț 30.09.2016

• Bilanț 31.03.2017

• Bilanț 30.06.2017

 

2.5 Achiziți publice

Caiet de sarcini - privind atribuirea contractului de achizițe publica servicii de reevaluare

• Caiet de sarcini - coloana pluviala

Caiet de sarcini - renovare ateliere croitorie

Caiet de sarcini - renovare hol centrală termică 

Caiet de sarcini - curațenie - decembrie 2016

• Caiet de sarcini - biblioteca 2018

• Caiet de sarcini - pentru licitaţia de închiriere a unei suprafeţe utile destinate amplasării unui automat de cafea

• Caiet de sarcini - bar mobil

 

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative - martie 2018 

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative - septembrie 2018

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative  - martie 2019

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative - septembrie 2019

 

2.8 Formulare tip

 

• Formular de solicitare Legea nr. 544 din 2001

• Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ

• Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen

 

III. Contact

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 11

200585, Craiova, Dolj, România

 

E-mail: secretariat@tncms.ro

Website: www.tncms.ro

Tel: 0251.416.942

Fax: 0251. 414.150

 

 

- Relații cu presa

- Programul de functionare al  instituției

- Audiente Manager

- Formular petiții

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                         

                                                                       

                                                                

 

• Anunț concurs - post Secretar Artistic

 


◾ Fişiere
RegulamentdeOrdineInterioara.pdf ROFTNMSiunie2013doc.pdf categoriidedocument Listainformatiilordeinterepublic.pdf BILANT2014.pdf CaietdesarciniOLUNALATARA.pdf Caietdesarcinicuratenie2016.pdf OrganigramaTNC.pdf Rezultateconcurs17.10.2016.pdf FormulardesolicitareLegeanr.544din2001.pdf RaportanualAudit2015.pdf AudienteManager.pdf Bilant31.12.2015.pdf Bilantla30.06.2016.pdf Bilant30.09.2016.pdf BVC2015.pdf BVC201614.10.2016.pdf Contexecutievenituri31.12.2015.pdf ContexecutieVenituri30.06.2016.pdf ContexecutieVenituri30.09.2016.pdf Contexecutiecheltuieli31.12.2015.pdf ContexecutieCheltuieli31.03.2016.pdf ContexecutieCheltuieli30.06.2016.pdf ContexecutieCheltuieli30.09.2016.pdf AnuntConcursDirectorArtistic.pdf FormulardesolicitareLegeanr.544din2001.pdf ModeldereclamațieadministrativăI-raspunsnegativ.pdf ModeldereclamațieadministrativăII-nus-araspunsintermen.pdf drepturilorsalarialeșitipuriledebeneficii.pdf AnunțConcursReferentAchizițiiPublice.pdf ListaPersonaluluiCuFunctiiDeConducere.pdf formularpetiții.pdf RezultateleSelectieiDosarelor.pdf RezultateProbaScrisa.pdf CaietDeSarcini-AchizitiePublicaServiciiDeRevaluare.pdf RezultateInterviu.pdf RezultatFinal.pdf RezultateleSelectieiDosarelor.pdf Caietdesarcinicoloanapluviala.pdf Barem.pdf RezultateProbaScrisa.pdf CaietDeSarciniRenovareAteliereCroitorie.pdf Rezultateinterviu.pdf Rezultatfinal.pdf CAIETDESARCINIRENOVAREholcentralatermica.pdf CaietdeSarciniCuratenieDec2016.pdf AnuntConcurs.pdf ROF-TNCMS2016.pdf RezultateleSelecțieiDosarelor.pdf OrganigramaTNC2016.pdf RezultateProbaScrisa.pdf RezultateInterviu-postreferentresurseumane.pdf RezultateInterviu.pdf RezultateFinale24.02.pdf AnuntConcurs-SecretarArtistic.pdf FisadeParticipareTHEATERNETWORKINGTALENTS2017.pdf RegulamentTHEATERNETWORKINGTALENTS2017.pdf Rezultateselecțiedosare.pdf RezultateProbaScrisa-secretarartistic.pdf RezultateInterviu-secretarartistic.pdf Rezultatfinalsecretarartistic.pdf anuntconcurs.pdf rezultatedosare.pdf RezultateProbaPracticaSiScrisa.pdf rezultatefinaleconcurs.pdf situatiasalariilor.pdf Listapers.funct.conducereTNMSC-PDF.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREIANUARIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREFEBRUARIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREMARTIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREAPRILIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREMAI2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREIUNIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREIULIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREAUGUST2017.pdf EXECUTIESEPTEMBRIE2017.pdf EXECUTIEOCTOMBRIE2017.pdf EXECUTIENOIEMBRIE2017.pdf BUGETFINAL2017.pdf BUGET2017.pdf BILANT31.03.2017.pdf BILANT30IUNIE2017.pdf RAPORTAUDIT2016.pdf Raport2016(TnMS).pdf AnexaA2-filaplanfinala2016.pdf AnexaA2-repartizaretrimestrefinala2016.pdf anexavoluntari.pdf caietsarcinibiblioteca2018.pdf regulament_roTHEATERNETWORKINGTALENTS2018.pdf Fișa-de-participare-TNT-2018.docx SITUATIADREPTURILORSALARIALE.pdf RAPORTDEACTIVITATE2017.pdf SITUATIADREPTURILORSALARIALE.pdf FișadeparticipareTNT2019.docx CAIETSARCINISITE.pdf CAIETDESARCINIBAR-MOBIL.pdf SITUATIADREPTURILORSALARIALE.pdf ParticipationFormTNT2019.docx RAPORT_DE_ACTIVITATE_2018.pdf TNT2019EN.pdf programtnt-ro.pdf programtnt-eng.pdf Anuntconcurssite.doc RezultateSelectieDosare.pdf RezultateProbaScrisa.pdf RezultateFinal.pdf situatiadrepturilorsalariale.pdf O.M.C.I.N.nr.2644din27.06.2019-aprobareROFT.N.M.S..pdf organigrama.pdf conducere.pdf Concurs.pdf Anuntconcurssite.pdf Rezultate.pdf RezultateM.a.s.i.s.csiOperatorSunet.pdf RezultateMuncitorCalificat.pdf PROIECT_DE_MANAGEMENT.pdf Anexa1DECentruldeCercetareșiConsultanțăînDomeniulCulturii.pdf Anexa2Promovare.pdf RezultateConcurs.pdf RezultateDosare.pdf RezultateFinale.pdf RezultateProbaScrisa.pdf

Noutați

 • Ziua Culturii Naționale- Eminescu 170 ...
  Teatrul Național Craiova sărbătorește și în acest an Ziua Culturii Naționale omagiindu-l pe Mihai Eminescu, poet din mantaua căruia se trage o întreagă cohortă de poeți care au făcut proba marii poezii românești. Vorba lui Nichita Stănescu: “Cel mai mare poet sunt vreo optsprezece, printre care mă număr şi eu. Mari poeți sunt vreo patru (respectiv Lucian Blaga, Tudor Ar ...
 • Marius Oprea vine la „Întâlniril ...
   Marius Oprea, expert arheolog și întemeietor al arheologiei victimelor comunismului în România, va conferenția la Craiova, în cadrul proiectului „Întâlnirile SpectActor 2019”. Marius Oprea va susține pe 27 octombrie, ora 11.00, conferința „În căutarea poporului pierdut. Arheologia victimelor comunismului în România” – la sala Ion D. Sîrbu a Teatrului Național Cra ...
 • Selecție 11plus1 independent/ contemporan ...
  Spectacolele selectate în cadrul celei de-a treia ediții a programului 11plus1 independent / contemporan, care vor fi prezentate la Teatrul Național "Marin Sorescu", în sezonul 19/20, sunt următoarele: DANS CONTEMPORAN 🔵CAPTAIN RECLUSE, concept Gabriela și Cristian Fierbințeanu, co-producție Asociația PETEC, București 🔵OST(Organic Sound Twist), concept și coregrafi ...
 • Adio, Europa! ...
  TRAILER   Adio, Europa! – un spectacol tulburător în onoarea unui scriitor care ne-a „citit” pe toți Teatrul Național „Marin Sorescu” sărbătorește în 2019 Centenarul Ion D. Sîrbu, în onoarea unuia dintre cei mai importanți scriitori români din secolul al XX-lea. Instituția noastră îl omagiază pe intelectualul și scriitorul unic Ion D. Sîrbu, punând în sce ...
 • CONCURSUL de PROIECTE pentru TINERI REGIZORI și ...
  CONCURSUL de PROIECTE pentru TINERI REGIZORI și SCENOGRAFI ROMÂNI ediția a X-a - Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova   Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova lansează concursul de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români, ajuns la cea de-a X-a ediție, 2019. Proiectul constă în prezentarea scrisă a unei concepții regizoral-scenografice în v ...
 • OPEN CALL 11plus1 independent/contemporan ...
  Avem plăcerea să anunțăm deschiderea celei de-a treia sesiuni de înscrieri în programul 11plus1 independent/contemporan. Cele 6 spectacole de teatru și cele 6 de dans contemporan selectate vor fi prezentate în stagiunea 19/20 la Teatrul Național “Marin Sorescu”, sala Ion D. Sîrbu. CALENDAR OPEN CALL start înscrieri-- 24 mai 2019 deadline înscrieri-- 25 iunie 2019, ora 23: ...
 • THEATER NETWORKING TALENTS ...
  THEATER NETWORKING TALENTS INTERNATIONAL YOUNG THEATRE DIRECTOR SHOWCASE Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori ediția a III-a (Craiova, 28-30 iun. 2019)     Dăm startul înscrierilor pentru ediția a III-a a Festivalului Internațional al Tinerilor Regizori THEATER NETWORKING TALENTS / Craiova / 28-30 iunie 2019.   Teatrul Național „Marin Sorescu” di ...
 • rezultatul Concursului de proiecte pentru tineri r ...
  Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova anunță rezultatul Concursului de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români, ediția a IX-a, din 2018. La această ediție au participat nouă proiecte eligibile, iar proiectul câștigător a fost desemnat „PLAYGROUND” de Raul Coldea, regia Raul Coldea, scenografia Alexandra Budianu. Spectacol va fi montat la sala studio „Ion D ...
 • Concursul de proiecte pentru tineri regizori și s ...
  Teatrul Național „Marin Sorescu” lansează concursul de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români,ediția a 9-a. Proiectul constă în prezentarea scrisă a unei concepții regizoral-scenografice în vederea montării unui spectacol la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, la sala studio „Ion D. Sîrbu”, în stagiunea 2019-2020.   Condiţii de participare: ...
 • AVERTISMENT ...
  Stimați spectatori,   Vă informăm că anumite spectacole din repertoriul curent al teatrului conțin limbaj licențios, violență, nuditate, fumat, zgomote puternice si flash-uri de lumină, fum sau scene care pot afecta emoțional.   Totodată, următoarele spectacole au indicații în ceea ce privește prezența în sală a minorilor:   -„Dacă am gândi cu voce tare ...
 • NEWSLETTER ...
  Am creat secțiunea NEWSLETTER! Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre evenimentele și spectacolele Teatrului Național din Craiova abonați-vă la newsletter-ul nostru și veți primi direct în e-mail tot ce aveți nevoie să știți despre cele mai importante evenimente de pe scena culturală a Craiovei.   Ce trebuie să faceți: 1. Scroll down pe pagina principal ...