Informații Publice


I. Prezentare cadru institutional 

 

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

 

• Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

• Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

• Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

• Legea nr. 227/2015 consolidata privind Codul fiscal

• Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

• Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii

• Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

• Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

• Hotărârea Guvernului nr. 1672/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază

• Hotărârea Guvernului nr. 763/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul propriu al Ministerului • Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia şi aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori în coordonarea acestuia

• Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

1.2 Conducerea

1.3 Regulament de organizare și funcționare

1.4 Organigrama instituției

1.5 Carieră

 

• Anunț concurs - post Actor & Șef serviciu artistic

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba practică și proba scrisă

• Rezultate finale

 

• Anunț concurs - post Secretar Artistic

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate interviu

• Rezultat final

 

Anunț concurs

• Rezultatele selecției dosarelor

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate interviu - post Referent Resurse Umane

• Rezultate interviu - post șef serviciu producție, șef birou financiar- contabil, economist, referent marketing, m.a.s.i.s.c, recuziter

• Rezultate finale - post șef serviciu producție, șef birou financiar- contabil, economist, referent marketing, m.a.s.i.s.c, recuziter

Anunț concurs Director Artistic

• Rezultatele selecției dosarelor - post Director Artistic

• Rezultate proba scrisă - post Director Artistic

• Rezultate interviu - post Director Artistic

• Rezultat final - post Director Artistic

• Anunț concurs Referent Achiziții Publice

• Rezultatele selecției dosarelor - post Referent Achiziții Publice

Barem proba scrisă - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate proba scrisă - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate interviu - post Referent Achiziții Publice

• Rezultat final - post Referent Achiziții Publice

• Rezultate concurs

 

 

 

 

1.6 Programe și strategii

1.7 Rapoarte și studii

 1.7.1 Rapoarte

 • Raport Audit 2015

 • Raport Audit 2016

 • Raport de activitate 2016

 • Raport de activitate 2017

Anexa A2 - repartizare trimestre finala 2016

Anexa A2 - fila plan finala 2016

Anexa voluntari

 • Raport de activitate 2018

 

 1.7.2 Studii

 

II. Informații de interes public

 

2.1 Solicitări

 

• Legea nr. 544/2001 

• HG nr. 123/2002

 

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget

 

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015

• Buget de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2016

• Buget aprobat pe anul 2017

Execuție bugetară - venituri 31.12.2015

Execuție bugetară - venituri 30.06.2016

Execuție bugetară - venituri 30.09.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 31.12.2015

Execuție bugetară - cheltuieli 31.03.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 30.06.2016

Execuție bugetară - cheltuieli 30.09.2016

• Execuție bugetară - ianuarie 2017

 Execuție bugetară - februarie 2017

• Execuție bugetară - martie 2017

• Execuție bugetară - aprilie 2017

• Execuție bugetară - mai 2017

• Execuție bugetară - iunie 2017

• Execuție bugetară - iulie 2017

• Execuție bugetară - august 2017

• Execuție bugetară - septembrie 2017

• Execuție bugetară - octombrie 2017

• Execuție bugetară - noiembrie 2017

 Buget final 2017

 

2.4 Bilanț

 

Bilanț 31.12.2015

Bilanț 30.06.2016

Bilanț 30.09.2016

• Bilanț 31.03.2017

• Bilanț 30.06.2017

 

2.5 Achiziți publice

Caiet de sarcini - privind atribuirea contractului de achizițe publica servicii de reevaluare

• Caiet de sarcini - coloana pluviala

Caiet de sarcini - renovare ateliere croitorie

Caiet de sarcini - renovare hol centrală termică 

Caiet de sarcini - curațenie - decembrie 2016

• Caiet de sarcini - biblioteca 2018

• Caiet de sarcini - pentru licitaţia de închiriere a unei suprafeţe utile destinate amplasării unui automat de cafea

 

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative - martie 2018 

• Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative - septembrie 2018

 

2.8 Formulare tip

 

• Formular de solicitare Legea nr. 544 din 2001

• Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ

• Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen

 

III. Contact

 

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 11

200585, Craiova, Dolj, România

 

E-mail: secretariat@tncms.ro

Website: www.tncms.ro

Tel: 0251.416.942

Fax: 0251. 414.150

 

 

- Relații cu presa

- Programul de functionare al  instituției

- Audiente Manager

- Formular petiții

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

                                                                         

                                                                       

                                                                

 

• Anunț concurs - post Secretar Artistic

 


◾ Fişiere
RegulamentdeOrdineInterioara.pdf ROFTNMSiunie2013doc.pdf categoriidedocument Listainformatiilordeinterepublic.pdf BILANT2014.pdf CaietdesarciniOLUNALATARA.pdf Caietdesarcinicuratenie2016.pdf OrganigramaTNC.pdf Rezultateconcurs17.10.2016.pdf FormulardesolicitareLegeanr.544din2001.pdf RaportanualAudit2015.pdf AudienteManager.pdf Bilant31.12.2015.pdf Bilantla30.06.2016.pdf Bilant30.09.2016.pdf BVC2015.pdf BVC201614.10.2016.pdf Contexecutievenituri31.12.2015.pdf ContexecutieVenituri30.06.2016.pdf ContexecutieVenituri30.09.2016.pdf Contexecutiecheltuieli31.12.2015.pdf ContexecutieCheltuieli31.03.2016.pdf ContexecutieCheltuieli30.06.2016.pdf ContexecutieCheltuieli30.09.2016.pdf AnuntConcursDirectorArtistic.pdf FormulardesolicitareLegeanr.544din2001.pdf ModeldereclamațieadministrativăI-raspunsnegativ.pdf ModeldereclamațieadministrativăII-nus-araspunsintermen.pdf drepturilorsalarialeșitipuriledebeneficii.pdf AnunțConcursReferentAchizițiiPublice.pdf ListaPersonaluluiCuFunctiiDeConducere.pdf formularpetiții.pdf RezultateleSelectieiDosarelor.pdf RezultateProbaScrisa.pdf CaietDeSarcini-AchizitiePublicaServiciiDeRevaluare.pdf RezultateInterviu.pdf RezultatFinal.pdf RezultateleSelectieiDosarelor.pdf Caietdesarcinicoloanapluviala.pdf Barem.pdf RezultateProbaScrisa.pdf CaietDeSarciniRenovareAteliereCroitorie.pdf Rezultateinterviu.pdf Rezultatfinal.pdf CAIETDESARCINIRENOVAREholcentralatermica.pdf CaietdeSarciniCuratenieDec2016.pdf AnuntConcurs.pdf ROF-TNCMS2016.pdf RezultateleSelecțieiDosarelor.pdf OrganigramaTNC2016.pdf RezultateProbaScrisa.pdf RezultateInterviu-postreferentresurseumane.pdf RezultateInterviu.pdf RezultateFinale24.02.pdf AnuntConcurs-SecretarArtistic.pdf FisadeParticipareTHEATERNETWORKINGTALENTS2017.pdf RegulamentTHEATERNETWORKINGTALENTS2017.pdf Rezultateselecțiedosare.pdf RezultateProbaScrisa-secretarartistic.pdf RezultateInterviu-secretarartistic.pdf Rezultatfinalsecretarartistic.pdf anuntconcurs.pdf rezultatedosare.pdf RezultateProbaPracticaSiScrisa.pdf rezultatefinaleconcurs.pdf situatiasalariilor.pdf Listapers.funct.conducereTNMSC-PDF.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREIANUARIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREFEBRUARIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREMARTIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREAPRILIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREMAI2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREIUNIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREIULIE2017.pdf EXECUTIACONTURILORBUGETAREAUGUST2017.pdf EXECUTIESEPTEMBRIE2017.pdf EXECUTIEOCTOMBRIE2017.pdf EXECUTIENOIEMBRIE2017.pdf BUGETFINAL2017.pdf BUGET2017.pdf BILANT31.03.2017.pdf BILANT30IUNIE2017.pdf RAPORTAUDIT2016.pdf Raport2016(TnMS).pdf AnexaA2-filaplanfinala2016.pdf AnexaA2-repartizaretrimestrefinala2016.pdf anexavoluntari.pdf caietsarcinibiblioteca2018.pdf regulament_roTHEATERNETWORKINGTALENTS2018.pdf Fișa-de-participare-TNT-2018.docx SITUATIADREPTURILORSALARIALE.pdf RAPORTDEACTIVITATE2017.pdf SITUATIADREPTURILORSALARIALE.pdf FișadeparticipareTNT2019.docx CAIETSARCINISITE.pdf

Noutați

 • Ana Blandiana - O iubire continuă // spectacol le ...
  Ana Blandiana este invitata lui Nicolae Coande, la Teatrul Național „Marin Sorescu”. În cadrul evenimentului cultural „Adunarea Poeților Craioveni”, poeta va susține conferința „Nu sunt scriitor, sunt numai poet”, dedicată Zilei Internaționale a Poeziei (21 martie). Aceasta va fi urmată de spectacolul-lectură de poezie „O iubire continuă”, susținut de actrițele Tam ...
 • „Iona”, regia Eugen Titu // spectacol ...
  Publicul craiovean are ocazia să reintre în universul faimoasei piese soresciene, Iona, prin intermediul unei reprezentații de clasă: Eugen Titu, de data aceasta în postura de actor al Teatrului Elvira Glodeanu, Tg. Jiu, dă măsura maturității sale artistice printr-o interpretare de zile mari. Folosind scenografia concepută de marele artist care este Mihai Țopescu, Eugen Titu și pers ...
 • Actrița Gina Călinoiu elogiata in The New York T ...
  Performanța artistică a actriței Gina Călinoiu în spectacolul Analfabeții, alături de actorul Lionel González, a prilejuit jurnalistei Laura Cappelle un elogios articol în faimoasa publicație The New York Times! Gina a jucat în acest spectacol la Teatrul Gérard Philipe (Saint-Denis, Franța), o producție a companiei LeBalagan' retrouvé, în parteneriat cu Teatrul Național Ma ...
 • THEATER NETWORKING TALENTS ...
  THEATER NETWORKING TALENTS INTERNATIONAL YOUNG THEATRE DIRECTOR SHOWCASE Festival Internațional dedicat Tinerilor Regizori ediția a III-a (Craiova, 27-30 iun. 2019)     Dăm startul înscrierilor pentru ediția a III-a a Festivalului Internațional al Tinerilor Regizori THEATER NETWORKING TALENTS / Craiova / 27-30 iunie 2019.   Teatrul Național „Marin Sorescu” di ...
 • Premiu la Berlin pentru Bogdan Georgescu, regizoru ...
  Pelicula argentiniană ”Blue-Boy”, cu Bogdan Georgescu în calitate de producător creativ, a primit premiul Ursul de Argint pentru scurt-metraj la Festivalul Internațional de la Berlin. „Blue Boy” este  o coproducţie germano-argentiniană cu o durată de 19 minute și a fost selectată în secţiunea Berlinale Shorts. Aceasta spune povestea unor lucrători sexuali în limbile român ...
 • Cântecul vârstelor - spectacol de poez ...
  Doină, doină, cântic dulce, când te-aud nu m-aş mai duce! Doină, doină, viers cu foc, când răsuni, eu stau în loc! Cântecul vârstelor- spectacol de poezie populară- recital al actorului Emil Boroghină, Societar de Onoare al Teatrului Național „Marin Sorescu” Scenariul: Emil Boroghină Regia: Alina Hiristea Editare video: Ciprian Duica Muzica: Gheorghe Roșoga, Marian ...
 • Dumitru Prunariu vine la “Întâln ...
  Primul român care a zburat în Cosmos, dl Dumitru Prunariu, este invitatul Teatrului Național Craiova la Întâlnirile SpectActor* 2019. Sâmbătă 9 martie, de la ora 18, dl Dumitru Prunariu, personalitate marcantă a lumii științifice spațiale, va conferenția la sala “Amza Pellea” a teatrului pe tema “Cosmosul – o aventură umană”. Moderator, Nicolae Coande. Biletele pentr ...
 • Teatrul Naţional „Marin Sorescu” anun ...
  Proiectul de teatru comunitar REACȚIE URBANĂ a ajuns la cea de-a patra ediție, iar de această dată titlul spectacolului va fi ales chiar de către craioveni. Propunerile pentru titlul, tema sau subiectul spectacolului pot fi facute pe pagina de facebook Teatrul Naţional Craiova sau pe adresa de e-mail pr@tncms.ro.   REACŢIE URBANĂ reprezintă creaţia colectivă a locuitorilor oraş ...
 • rezultatul Concursului de proiecte pentru tineri r ...
  Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova anunță rezultatul Concursului de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români, ediția a IX-a, din 2018. La această ediție au participat nouă proiecte eligibile, iar proiectul câștigător a fost desemnat „PLAYGROUND” de Raul Coldea, regia Raul Coldea, scenografia Alexandra Budianu. Spectacol va fi montat la sala studio „Ion D ...
 • Actrița Gina Călinoiu joacă la Saint-Denis, Fra ...
  Actrița Gina Călinoiu continuă parcursul său internațional, cu un nou spectacol care se adresează publicului francez. Astfel, alături de actorul Lionel González, ea va juca la Teatrul Gérard Philipe (Saint-Denis, Franța) în spectacolul Analfabeții, o producție a companiei LeBalagan' retrouvé, în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu susținerea Th ...
 • „Salvatorii melcilor” Premiat Festival ...
  Spectacolul „Salvatorii melcilor” imaginat de Bogdan Cristian Drăgan a primit Premiul Special al juriului la Festivalul Dramaturgiei Românești Contemporane 2018, după ce marți, pe 06 noiembrie, a fost prezentat la Teatrul Dramaturgilor Români, București, în cadrul festivalului.   Salvatorii Melcilor este o pledoarie pentru spectacol, pentru spectacolul de pe scenă sau din plato ...
 • Gala TNC - Ediția a III-a ...
  La sfârşit de an, pe 16 decembrie mai exact, ne întâlnim cu toţii la Gala TNC- Ediția a III-a. Începând cu ora 18:30, Sala Mare a Teatrului Național „Marin Sorescu” va reuni spectatorii, artiştii, partenerii şi invitaţii speciali, pentru a încheia așa cum se cuvine un an plin de premiere şi evenimente. În stagiunea 2017/2018 am văzut 7 spectacole în premieră, am dansat pe ...
 • ACTORUL CLAUDIU BLEONŢ DISTINS LA FESTIVALUL DE T ...
  Între 3 şi 11 noiembrie 2018 s-a desfăşurat la Piteşti cea de a XXII-a ediţie a Festivalului Internaţional al Teatrului de Studio şi Forme noi, având drept organizator Teatrul „Alexandru Davila”.   Dintre spectacolele invitate a făcut parte şi „Autorul” de Tim Crouch, realizat de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova, în regia lui Bobi Pricop.   Premiul pe ...
 • Out of the books- lecturi urbane în spații ...
  Out of the books este un eveniment special organizat de Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova în zilele de 15, 16, 17 și 18 noiembrie 2018. Programul este coordonat de regizorul Bobi Pricop și aduce în fața publicului șase actori în șase contexte diferite, în spații neconvenționale din Craiova. Spectatorii vor putea să-i urmărească pe actori citind din marile romane al ...
 • Proiecțiile Video - OMSUPRAOM ...
  In cadrul instalației OMSUPRAOM, în perioada 1 noiembrie- 14 februarie, la sala „Ia te uită” vor fi prezentate înregistrările video ale spectacolelor aflate de-a lungul timpului în repertoriul Teatrului National Craiova, avandu-l în distribuție pe Maestrul ILIE GHEORGHE.   *Intrarea se face pe bază de rezervare la Agenția teatrală sau la nr. de telefon 0251.413.677(12:00-19:0 ...
 • Preselecție casting – Reconstituire 100 pen ...
  Preselecție casting –100 pentru România – Teatru documentar   Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova anunță preselecția online pentru casting-ul spectacolului 100 pentru România – Teatru documentar, regia Alexandru Boureanu. Acest spectacol este parte a proiectului 100 pentru România, un proiect cultural-artistic dedicat aniversării a 100 de ani de la Marea Unire di ...
 • Concursul de proiecte pentru tineri regizori și s ...
  Teatrul Național „Marin Sorescu” lansează concursul de proiecte pentru tineri regizori și scenografi români,ediția a 9-a. Proiectul constă în prezentarea scrisă a unei concepții regizoral-scenografice în vederea montării unui spectacol la Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, la sala studio „Ion D. Sîrbu”, în stagiunea 2019-2020.   Condiţii de participare: ...
 • AVERTISMENT ...
  Stimați spectatori,   Vă informăm că anumite spectacole din repertoriul curent al teatrului conțin limbaj licențios, violență, nuditate, fumat, zgomote puternice si flash-uri de lumină, fum sau scene care pot afecta emoțional.   Totodată, următoarele spectacole au indicații în ceea ce privește prezența în sală a minorilor:   -„Dacă am gândi cu voce tare ...
 • NEWSLETTER ...
  Am creat secțiunea NEWSLETTER! Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți despre evenimentele și spectacolele Teatrului Național din Craiova abonați-vă la newsletter-ul nostru și veți primi direct în e-mail tot ce aveți nevoie să știți despre cele mai importante evenimente de pe scena culturală a Craiovei.   Ce trebuie să faceți: 1. Scroll down pe pagina principal ...